خطرناکترین سلفی های جهان

سلفی پدیده این روزهای دنیای ماست. ابتدا قرار بود سلفی جای تنهایی ما را پر کند و عکاس ما باشد، اما کم کم پایش را فراتر گذاشت و تبدیل شد به نفر اصلی دسته جمعی های ما. حتی اگر ده ها نفر هم که باشیم کسی قرار نیست نقش عکاس را به عهده بگیرد، همه می خواهیم جزئی از عکس باشیم. در این متن سلفی هایی را می بینیم که در نهایت خطر گرفته شده، اینکه شخص هر خطری را به جان می خرد تا سلفی بهتری را بگیرد.

 

من و خرسم یهویی

من و خرسم یهویی

من و کوسه همین الان

من و کوسه همین الان

دیگه اینم یه جورشه ...

دیگه اینم یه جورشه …

سلفی به هر قیمتی

سلفی به هر قیمتی

در بالاترین ارتفاع

در بالاترین ارتفاع

میونه زمین و هوا ...

میونه زمین و هوا …

POST A COMMENT.