دانلود چارت تحصیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد شهر قدس

جدیدترین چارت درسی دانشگاه شهر قدس دانشکده علوم انسانی

 

1- دانلود چارت درسی کارشناسی مدیریت بازرگانی با لینک مستقیم

 

2-دانلود چارت درسی کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی با لینک مستقیم

 

3- دانلود چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی بدون دروس اختیاری با لینک مستقیم

4- دانلود چارت درسی کارشناسی تربیت بدنی با لینک مستقیم

 

5- دانلود چارت درسی کارشناسی تربیت بدنی گرايش مديريت با لینک مستقیم

6- دانلود چارت درسی کارشناسی تربیت بدنی گرایش فیزیو لوژی با لینک مستقیم

7-  دانلود چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش مالیاتی با لینک مستقیم

 

8-  دانلود چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش دولتی  با لینک مستقیم

9- دانلود چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش حسابرسی  با لینک مستقیم

10- دانلود چارت درسی کارشناسی پیوسته حقوق با لینک مستقیم

11- دانلود چارت درسی کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی با لینک مستقیم

12- دانلود چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری با لینک مستقیم 

 

13- دانلود چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری با لینک مستقیم

14- دانلود چارت اصلاحیه  دروس کار و دانش با لینک مستقیم

15- دانلود چارت اصلاحیه  دروس فنی و حرفه ای با لینک مستقیم

POST A COMMENT.