سلفی بهرام رادان با مردم شیراز

بهرام رادان که این روزها در شیراز به سر می برد برای یادگاری عکسی با مردم شیراز گرفته.

بهرام رادان

بهرام رادان

POST A COMMENT.