سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی

سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی که جدیدا به عنوان سفير فرهنگى خيريه دانشگاه علامه طباطبائى انتخاب شده اند. 

 

سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی

سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی

ارسال پیام