اصغر فرهادی برنده نخل طلای بهترین سناریو برای فیلم تحسین شده فروشنده

اصغر فرهادی برنده نخل طلای بهترین سناریو برای فیلم تحسین شده فروشنده

اصغر فرهادی برنده نخل طلای بهترین سناریو برای فیلم تحسین شده فروشنده

ارسال پیام