امنیت پایین و طراحی های تاریخ گذشته باعث از بین رفتن جان و مال مردم در حوادث

امنیت پایین و طراحی های تاریخ گذشته باعث از بین رفتن جان و مال مردم در حوادث

امنیت پایین و طراحی های تاریخ گذشته باعث از بین رفتن جان و مال مردم در حوادث

ارسال پیام