استاد جمشید مشایخی در کنار آقای رشید پور مجری برنامه، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در این مراسم حضور داشتند.

استاد جمشید مشایخی در کنار آقای رشید پور مجری برنامه، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در این مراسم حضور داشتند.

استاد جمشید مشایخی در کنار آقای رشید پور مجری برنامه، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در این مراسم حضور داشتند.

ارسال پیام