آنا نعمتی در خیابانهای ژاپن

آنا نعمتی این روزها در ژاپن به سر می برد. گویا از وقت خالی خود استفاده کرده و به گشت زنی در خیابان پرداخته.

 

آنا نعمتی

آنا نعمتی

ارسال پیام