جان کری بخاطر تلاش برای ساختن جهانی امن تر نامزد دریافت جایزه صلح نوبل است

جان کری بخاطر تلاش برای ساختن جهانی امن تر نامزد دریافت جایزه صلح نوبل است

جان کری بخاطر تلاش برای ساختن جهانی امن تر نامزد دریافت جایزه صلح نوبل است

ارسال پیام