بازگشت پیکر 104 تن از جان باختگان منا به کشور

امشب پیکر ۱۰۴ تن از جان باختگان به کشور منتقل شودو  ان شالله فرداشب هم  بتوانیم به همین تعداد را به کشور منتقل کنیم.

پیکرهای افرادی هم که آسیب جدی دیدند  اما هویت کلی ایرانی بودنشان مشخص است و هویت شخصی  آنها مشخص نیست و نیاز به آزمایشات زمان بر و حضور اقوام  جهت شناسایی دقیق دارد در روزهای آینده به کشور منتقل می شود.

مجروحان بد حال هم در صورتیکه لطمه ای به سلامتی شان نخورد آنها هم به کشور منتقل خواهند شد.

در پایان برای درگذشتگان این فاجعه اندوهناک طلب آمرزش و غفران الهی را می کنیم.

ارسال پیام