برخی از فواید انصاف در زندگی + دانلود فایل

برخی از فواید انصاف در زندگی
  1. سبب خشنودی خدا و نزول نعمت می شود.

خداوند، بنده ی با انصافی را دوست دارد که به حقوق دیگران احترام می گذارد.

  1. برکت زندگی انسان را سبب می شود.

انسانی که منصف باشد، ثروتی که کسب می کند، سرشار از برکات معنوی است؛ چرا که او عقیده دارد مال و ثروت کمتری که آلوده به حق مردم نباشد، ارزش بیشتری دارد.

  1. با رعایت انصاف، مردم احساس احقاق حق می کنند.

در جامعه ای که افراد آن خود را ملزم به رعایت حقوق دیگران می دانند، همگان احساس می کنند که حق خود را بدون هیچ مشکلی به دست می آورند که این، احساسی بس شیرین و اتفاقی فرخنده است.

  1. سبب نزدیکی افراد اجتماع به هم می شود.

در چنین جامعه ای مردم با توجه به احساس خوب احقاق حق، با یکدیگر روابط صمیمانه تری برقرار می کنند.

 علی علیه السلام در نامه ای به یکی از کارگزاران حکومت خود می فرماید:

در برابر مردم فروتن باش و آنان را با گشاده رویی و نرمخویی بپذیر و با همگان (حتی) در نگریستن و نظر انداختن و اشاره نمودن و سلام و علیک کردن، یکسان رفتار کن تا بزرگان قوم به طمع ستم کردن بر ضعیفان نیافتند و ضعیفان از دادگری تو نومید نشوند.

  

لینک دانلود فایل برخی از فواید انصاف در زندگی pdf

ارسال پیام