چرا از پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و بعد با لقب رسول الله یاد می شود

چرا از پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و بعد با لقب رسول الله یاد می شود

چرا از پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و بعد با لقب رسول الله یاد می شود

ارسال پیام