تحقیق درباره ی تیمم + دانلود فایل

کف دو دست را با هم به چيزي که تيمم بر آن صحيح است(خاک، ريگ،کلوخ، سنگ، اگر پاک باشند) مي زنيم.
 

کف دست راست را به تمام  پشت دست چپ، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم .

کف دست چپ را به تمام  پشت دست راست، از مچ تا سر انگشتان ميکشيم.

کف دو دست را به تمام  پيشاني و دو طرف آن، ازجايي که مو ي سر ميرويد، تا ابروها و بالاي بيني و براي احتياط تا روي ابروها ميکشيم.
 

 راستی بچه های عزیزم

تيمم عملي است که به جاي وضو در چند جا واجب مي شود:

                 ١- اگر آب نباشد.                

 ٢- اگر آب براي بدن ضرر داشته باشد.

  ٣- وقت وضو گرفتن نباشد. 

  ۴- آب فقط به اندازه خوردن باشد، و
آب خوردن هم لازم باشد.

 

لینک دانلود فایل تیمم pdf

ارسال پیام