تحقیق درباره ی فرشتگان + دانلود فایل

همه; موجودات به ویژه انسان پیوسته در معرض آسیبهای جسمی یا خطرات روحی از قبیل وسوسه شیطان و نفس امّاره و سقوط ظاهری و باطنی قرار دارد.

از آنجا که پروردگار مهربان بهترین نگهبان میباشد،(سوره; یوسف،آیه;64)گروهی از فرشتگان را مأمور نگهداری انسان قرار داده است. (سوره; انفطار،آیه;10)

در مجموع،12آیه اعلام میکند که خداوند فرشتگان متعددی به منظور نگهبانی و محافظت بر هر شخص گمارد؛ انسانی نیست مگر اینکه نگهبانی دارد که برایش از جان و روح انسان،در مسیرحق و عدالت و هم چنین از جسم او در مقابل خطرات مختلف حراست میکند. این 12آیه عبارتند از:

1. آیه; 4 سوره طارق:«قسم به اینان که برای هر شخص مراقب و نگهبانی است». 2. آیه;61 سوره انعام:«برای حفظ شما فرشتگانی را به نگهبانی میفرستد تا آنگاه که مرگ یکی از شما فرا رسد و رسولان ما او را میمیرانند و حال آن که هیچ کوتاهی نخواهند کرد». 3. آیه; 11سوره; رعد:«خدا برای هر چیز فرشتگانی محافظ از جلو و پشت سر بر گماشته تا به امر خدا آن چیز را پاسبانی کنند». 4. آیه; 10 و 11سوره; انفطار:«به درستی که بر شما نگهبانانی است که نویسندگانی بزرگوارند». 5 آیه; 17 سوره; ق :«دو فرشته(ملک)از طرف راست و چپ به مراقبت و نگهبانی او نشستهاند».

دریافت کنندگان اعمال

طبق آیات 17-18-21-23 سوره; ق این خدای مهربان در راست و چپ هر انسانی دو فرشته به نام«رقیب» و«عتید» قرار داده که از او مراقبت و اعمالش را در هر لحظه ثبت و ضبط میکنند.

از آن جا که سخن گفتن سادهترین عمل و از طرفی؛سخن نشانگر ایمان و فکر است،خداوند در این سوره میفرماید:«هیچ سخن از زبان او خارج نمیشود،مگر این که آن دو نویسنده گرامی(کراماً کاتبین)به ثبت آن می پردازند». حتّی اگر انسان قصد عمل نیکی داشته باشد،از بوی خوشش،آنها مطلع شده و نیت خیر او را به حساب میآورند و حسنهای برایش مینویسند و خداوند در مقابل آن به تو پاداش نیکو میدهد و روز قیامت هر انسانی با گواه(فرشته)خود میاید.

خداوند در آیه; 80 سوره; زخرف میفرماید:«ایا گمان میکنید که سخنان سرّی و پنهانی را که به گوش هم میگویید، نمیشنویم،بلی! میشنویم و رسولان(فرشتگان)ما همان دم آن را مینویسند».

آنچه باید مورد توجّه قرار گیرد این است که،مجموعه نوشتههای این فرشتگان در دنیا از دید دیگران مخفی است و جز خود شخص،کس دیگری از این نوشته ها اطلاعی ندارد،امّا در قیامت این نامه; اعمال به صورت سرگشاده در گردن او قرار دارد و به او گفته میشود:»نامه; عملت را بخوان! امروز برای رسیدگی به حساب خود کافی هستی». (سوره; اسرا،آیه;14)

اهل عصیان و با دیدن نامه; اعمالشان،با تعجّب و حیرت میگویند:«این چه کتابی است که کوچکترین عمل را فروگذار نکرده است» و پیوسته اعمال خود را حاضر ببینند(سوره; کهف،آیه;49)و گناهکار آرزو میکند،ای کاش میان او و عمل زشتش مسافتی دراز و جدایی بود. (سوره; آل عمران،آیه;30)

  

لینک دانلود فایل فرشتگان pdf

ارسال پیام