جزوه مهندسی زلزله + دانلود فایل

.
مبانی ارزه شناسی:

زلزله شناسی.

منشاء زلزله.

انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری.

تکتونیک ایران.

لرزه خیری ایران.

پیشگویی زلزله.

و ….

دینامیک سازه ها:

انواع ارتعاشات.

درجات آزادی.

سختی و میرایی.

تعیین سختی جانبی.

ترکیب سختیهای جانبی.

انواع تحریک دینامیکی.

  

ارسال پیام