جملات ماندگار از آنتوان چخوف

  • خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.

 

  • انسان همان چیزی است که خود باور دارد .

 

  • از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند، تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند …

 

  • خطرناکترین نوع بشر انسانی است که اعتقادش زیاد و فهمش کم است.

 

ارسال پیام