جملات ماندگار از برتولت برشت

  • ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد، دوباره دوام می آورد. اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است. شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم … اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

 

 

  • میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است …

 

 

  • می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش. اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم، هنگامی که می دانم آن چه را که خوردنی است.  از دست گرسنه ای ربوده ام
    و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

 

 

  • آندره آ: بدبخت کشوری که قهرمان ندارد!  گالیله: نه. بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد…!

 

 

  • ریشه اعتقاد از آنجا خشک می شود، که بخواهند تحمیلش کنند …

 

ارسال پیام