جملات ماندگار از لودویگ ویتگنشتاین

  • برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی… آغاز اصالت خوب همین است که… نخواهی چیزی باشی که نیستی…

 

  • در منطق هرگز چیز غیر منتظره ای نمی تواند وجود داشته باشد.

 

  • جسم انسان، بهترین تصویر روح اوست.

 

  • محدودیتهای زبان من به معنای محدودیتهای دنیای من است.

 

ارسال پیام