ساعت رسمی کشور امشب تغییر می کند

ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت جلو کشیده می شود.

ساعت رسمی کشور نیز بر اساس این قانون، هر سال در ساعت 24 سی ام شهریور به وضع سابق برگردانده می شود.

ارسال پیام