سوت زدن باران کوثری وسط جشنواره !

باران کوثری در جلسه نقد فیلم هفت ماهگی سوت زد.

باران کوثری

باران کوثری

ارسال پیام