عکسی زیبا از طناز طباطبایی

طناز طبابایی همیشه با ظاهرش همه را غافلگیر کرده. در این عکس طناز طباطبایی در قابتصویر حانیه زاهد قرار دارد.

 

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

ارسال پیام