شدت سیل به حدی بود که خودرو ها هم توان مقابله با آن را نداشتند

شدت سیل به حدی بود که ماشین ها هم توان مقابله با آن را نداشتند

شدت سیل به حدی بود که ماشین ها هم توان مقابله با آن را نداشتند

ارسال پیام