عدم هدایت درست آب ناشی از باران سبب بالا آمدن ۱ متری آب شد

عدم هدایت درست آب ناشی از باران سبب بالا آمدن 1 متری آب شد

عدم هدایت درست آب ناشی از باران سبب بالا آمدن ۱ متری آب شد

ارسال پیام