عدم زیر سازی مناسب جاده ها حوادث تلخی را در این سیل سبب شد

عدم زیر سازی مناسب جاده ها حوادث تلخی را در این سیل سبب شد

عدم زیر سازی مناسب جاده ها حوادث تلخی را در این سیل سبب شد

ارسال پیام