آبگرفتگی و از یک سو عدم کنترل آب های سطحی و خروجی های نامناسب فاضلاب شهری از عوامل حادثه بشمار می آید

آبگرفتگی و از یک سو عدم کنترل آب های سطحی و خروجی های نامناسب فاضلاب شهری از عوامل حادثه بشمار می آید

آبگرفتگی و از یک سو عدم کنترل آب های سطحی و خروجی های نامناسب فاضلاب شهری از عوامل حادثه بشمار می آید

ارسال پیام