لاشه نهنگ های عنبر در ساحل انگلیس

امواج آب لاشه دو نهنگ غول پیکر را به ساحل شهر اسکگنس در انگلیس و مردم شهر را برای گرفتن عکس یادگاری به سمت ساحل کشانده است.

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبرر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

نهنگ عنبر

ارسال پیام