لحظه برخورد جرثقیل با زائران حرم ابراهیمی

لحظه برخورد جرثقیل با زائران حرم ابراهیمی

ارسال پیام