لحظه برخورد جرثقیل به زائران حرم ابراهیمی

لحظه برخورد جرثقیل به زائران حرم ابراهیمی

لحظه برخورد جرثقیل به زائران حرم ابراهیمی

ارسال پیام