نگار جواهریان و صابر ابر در کنار هم

نگار جواهریان و صابر ابر در نمایی از فیلم قندون جهیزیه.

نگار جواهریان و صابر ابر

نگار جواهریان و صابر ابر

 

ارسال پیام