ورود تاکسی دوگانه‌سوز بنزینی – الکتریکی به تهران

دومین تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی توسط یک شرکت خصوصی وارد خیابان های تهران شد. قیمت سفرهای درون شهری با این نوع تاکسی‌ها ۲۵ درصد گران‌تر از سایر تاکسی‌هاست.

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 تاکسی دوگانه سوز بنزینی - الکتریکی

تاکسی دوگانه سوز بنزینی – الکتریکی

 

ارسال پیام