وقتی باران کوثری سیاه می شود.

باران کوثری با گریم سیاه عکسی گرفته، شاید برای کار جدید یا فقط یک گریم ساده برای یک عکس.

 

باران کوثری

باران کوثری

ارسال پیام