به دلیل محدودیت فضای سرپوشیده در فضای برج میلاد، برگزار کنندگان یک چادر اختصاصی ویژه این مراسم را با فضای وسیع برای نمایش ۱۰ خودرو احداث کرده بودند.

به دلیل محدودیت فضای سرپوشیده در فضای برج میلاد، برگزار کنندگان یک چادر اختصاصی ویژه این مراسم را با فضای وسیع برای نمایش 10 خودرو احداث کرده بودند.

به دلیل محدودیت فضای سرپوشیده در فضای برج میلاد، برگزار کنندگان یک چادر اختصاصی ویژه این مراسم را با فضای وسیع برای نمایش ۱۰ خودرو احداث کرده بودند.

ارسال پیام