تجلیل و قدردانی از استاد مشایخی توسط مدیر گروه صنعتی رامک خودرو، جواد نکونام و شقایق دهقان

تجلیل و قدردانی از استاد مشایخی توسط مدیر گروه صنعتی رامک خودرو، جواد نکونام و شقایق دهقان

تجلیل و قدردانی از استاد مشایخی توسط مدیر گروه صنعتی رامک خودرو، جواد نکونام و شقایق دهقان

ارسال پیام