۱۰ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  •  ۱۷۹۹ – کودتای بزرگ معروف به «کودتای ۱۸ و ۱۹ برومر» در فرانسه به وقوع پیوست که سیستم حکومتی کنسول‌ها را جایگزین دیرکتوار نمود و زمینه را برای سلطنت مطلقهناپلئون بناپارت فراهم کرد.
  • ۱۹۴۲ – در جریان جنگ جهانی دوم، شهر کازابلانکا به دست نیروهای متفقین افتاد.
  • ۱۹۵۶ – پلیس صلح بین‌الملل تأسیس شد.

ارسال پیام