۱۳ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • دستگیری صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی.
زادروزها
  • ۱۵۲۰ – زادروز سیکتوس پنجم از پاپ‌های کلیسای کاتولیک روم
  • ۱۵۵۳ – زادروز هانری چهارم پادشاه فرانسه و ناوار
  • ۱۷۹۷ – زادروز هاینریش هاینه از مشهورترین شاعران و خبرنگاران آلمانی

ارسال پیام