۱۵ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۲۵۶ – هولاکو خان قلعه الموت اسماعیلیان را تصرف و آن را نابود کرد.
  • ۱۹۷۶ – کشور ساموا به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.

ارسال پیام