۱۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۹۶ ناپلئون بناپارت ارتش اتریش را در ایتالیا شکست داد.
  • ۱۹۷۰ اختراع «موشواره» برای رایانه توسط دکتر داگلاس انگلبارت.

ارسال پیام