۲۸ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۲۰۲ پیش از میلاد – حکومت هان بر چین با تاجگذاری گائوزو آغاز شد و چهار سده تداوم یافت.
  • ۱۸۸۱ – نیروهای امپراتوری روسیه شهر مرو را تصرف و ضمیمه قلمرو آن کشور کردند.
  • ۱۹۲۱ – لنین رهبر شوروی با ایران و افغانستان پیمان دوستی دائمی، کمک متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر را امضاء کرد، که به موجب آن امتیازات استعماری امپراتوری روسیهملغی شد.
  • ۱۹۲۲ – امپراتوری بریتانیا با اعلامیه یکجانبه استقلال، به قیمومیت خود بر مصر خاتمه داد.

ارسال پیام