۴ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۵۰۲ (پیش از میلاد) – خورشیدگرفتگی در مصر باستان.
  • ۱۱۱۰ – صیدا در نخستین جنگ صلیبی تاراج شد.
  • ۱۵۳۴ – سلطان سلیمان اول بغداد را از ایران گرفت.

ارسال پیام