۵ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۸۶۴ – بنیان نهادن سلسلهٔ علویان طبرستان توسط داعی کبیر.
  • ۲۰۰۶ – به حکم دادگاه ملی عراق ،صدام حسین تکریتی به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد.

ارسال پیام