۹ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۹۹ ـ کودتای ناپلئون بوناپارت و پایان کار دیرکتوار فرانسه
  • ۱۹۱۸ ـ استعفای قیصر ویلهلم دوم از سلطنت آلمان پس از انقلاب آلمان و جمهوری شدن این کشور و پایان حکومت سلطنتی.

ارسال پیام