25سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • 1396 – ارتش بایزید یکم ، سلطان عثمانی در جنگ نیکوپولیس در نزدیکی رودخانهٔ دانوب در نیکوپول بلغارستان کنونی، ارتش زیگیزموند امپراتور مقدس رم را شکست داد و به این ترتیب آخرین جنگ صلیبی در قرون وسطی به نفع امپراتوری عثمانی به پایان رسید.
  • 1513- «واسکو نونیس د بالبوا » کشورگشا و سیاح اسپانیای، با گذر از باریکه پاناما، نخستین اروپایی شد که به اقیانوس آرام می‌رسد، او پهنه آبی را که به آن رسید، «دریای جنوب» نامید.
  • 1941 – متفقین که ایران را در اشغال نظامی داشتند عیسی صدیق(در تصویر)؛ معروف به پدر آموزش و پرورش نوین ایران؛ را از ریاست «سازمان انتشارات و تبلیغات کشور» برکنار کردند.

ارسال پیام