آنا گاوالدا

جملات ماندگار از آنا گاوالدا

آموخته ام که وابسته نباید شد نه به هیچ کس، نه به هیچ رابطه اى واین لعنتى نشدنى ترین کارى بود که آموخته ام ! گریز دلپذیر _ آنا گاوالدا

ادامه مطلب