آیت الله نمرالنمر

احمد خاتمی: با اقدامات افراطی مخالفم

آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت که با حمله به سفارتخانه و آتش زدن آن چیزی به دست نمی آوریم، تظاهرات و خروش بهترین پاسخ به اقدامات عربستان سعودی است.

ادامه مطلب