اخبار خنرمندان

وقتی باران کوثری سیاه می شود.

باران کوثری با گریم سیاه عکسی گرفته، شاید برای کار جدید یا فقط یک گریم ساده برای یک عکس.

ادامه مطلب