ارنستو ساباتو

جملات ماندگار از ارنستو ساباتو

از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ، کسـی کـه دوسـتش داری ، ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

ادامه مطلب