اسلام و برابری در بیت المال

اسلام و برابری در بیت المال + دانلود فایل

از بدیهی ترین حقوق شهروندان امکان استفاده از اموال عمومی برای همه آن هاست و پرواضح است که از ابتدایی ترین مولفه های اجرای عدالت برابری توزیع بیت المال بین همه آحاد جامعه به تناسب حقوقی است که به خاطر آن تلاش می کنند. امروزه در تمام قانون های ملی و بین المللی بر حقوق تک تک افراد در برابری استفاده از امکانات تاکید شده و هیچ کس حق ندارد به هیچ بهانه ای فردی را از آن حقوق بازدارد. در قانون اساسی کشور ما نیز به این مهم پرداخته شده و در اصول متعدد تاکید می کند که همه افراد در برابر قانون مساویند و حتی منتقدین و احزاب مخالف هم اجازه دارند از امکانات بیت المال در حدود قانون استفاده کنند.

ادامه مطلب