اعشار

در چه شرایطی در تبدیل یک کسر به عدد اعشاری دوره گردشی داریم + دانلود فایل

دسته ای از کسرها که مخرج آنها عاملهای ۲و۵ باشد بعد از تقسیم صورت به مخرج ، پس از تعدادی اعشاری وپیشروی در تقسیم ،باقیمانده به صفر می رسد.

ادامه مطلب

در چه شرایطی در تبدیل یک کسر به عدد اعشاری دوره گردشی داریم

دسته ای از کسرها که مخرج آنها عاملهای ۲و۵ باشد بعد از تقسیم صورت به مخرج ، پس از تعدادی اعشاری وپیشروی در تقسیم ،باقیمانده به صفر می رسد. به این کسر ها تحویل پذیر گوییم. گاهی لازم است کسر را ساده کنید بعد صورت رابه مخرج تقسیم کنید. مثل کسر ۲/۸ که ساده شد به ۱/۴ کسرهای داخل جدول از بزرگ به کوچک لیست شدند.

ادامه مطلب