اعمال حج

اعمال حج + دانلود فایل

هر مكلفی كه مستطیع باشد یعنی شرایط واجب بودن حج را دارا باشد ، باید در تمام عمر یك مرتبه حج كند یعنی مكه برود ، واعمالی را كه دستور داده اند بجا آورد، و این عمل را حَجَّهُ الاسلام میگویند ، وانسان باید پیش از شروع به حج اعمال آنرا اجمالاً بداند ، وكسی كه نمیداند اگر در موقع احرام نیت كند كه برای انجام فرمان خداوند عالم حج واجب خود را بجا می آورم كه بعد از مشغول شدن بعمل هر چه لازم است انجام دهم، مثل آنكه قصد كند مطابق رساله ای كه دارد یابفرموده مجتهد یاعالمی كه همراه او است عمل را تمام كند ، عمل او صحیح است .

ادامه مطلب