امور فرهنگی

مشارکت زنان در امور فرهنگی از رکود فکری جامعه جلوگیری می‌کند

فاطمه اصلان زاده ؛ دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مدرس دانشگاه از گروه خیرین فرهنگی از جمله بانوانی است در صحنه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی اقدامات ارزشمندی را انجام داده است . از تشکیل مجمع خیرین فرهنگی خبر داد و گفت: با وجود اینکه بیش از یک ماه نیست که از تاسیس این مجمع می گذرد اما با استقبال کم نظیر و بسیار شایسته ای از سوی چهره های فرهنگی و دانشگاهی و همچنین اقشار مختلف جامعه مواجه شده است.

ادامه مطلب